Werkplaatsdeal

Shop

algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Werkplaatsdeal.nl

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Ondernemer: de ondernemer van de algemene voorwaarden;

Afnemer: de wederpartij van ondernemer, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen ondernemer en afnemer.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ondernemer en een afnemer waarop ondernemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de websites van ondernemer.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ondernemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Algemene voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Als dan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van ondernemer en afnemer slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van ondernemer.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.5 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door ondernemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Ondernemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3.3 Levertijden in offertes van de ondernemer zijn indicatief en geven de afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ondernemer anders aangeeft.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht ondernemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.8 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1. De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van ons aanbod op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via onze websites, per e-mail, per fax of per telefoon. Dit houdt nog geen aanvaarding van uw order in. Een koopovereenkomst komt tot stand nadat wij u een email hebben gestuurd waarin we de order aanvaarden of de bestelde producten aan u verzenden.

4.2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronisch overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in achtnemen.

4.3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Ondernemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ondernemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ondernemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ondernemer zijn verstrekt, heeft ondernemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.

5.4 Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ondernemer is uit gegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ondernemer kenbaar behoorde te zijn.

5.5 Afnemer vrijwaart ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer toerekenbaar is.

Artikel 6 – Levering

6.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen of verlening van diensten.

6.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt ondernemer de wijze van verzending. In geval ondernemer de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van ondernemer. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.3 De levertermijn is binnen 48 uur na de totstandkoming van de overeenkomst, mits de goederen op voorraad zijn en er geen vertraging bij de vervoerder is. Voor goederen die niet op voorraad zijn geldt een levertijd van maximaal 30 dagen, tenzij afnemer akkoord is gegaan met een langere levertermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgeleverd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

6.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens ondernemer. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van ondernemer of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

6.5 Na ontvangst van de goederen heeft afnemer binnen 8 dagen, zonder opgave van redenen, het recht de overeenkomst te ontbinden en het product, mits ongeopend en ongebruikt, te retourneren. De retour verzendkosten komen daarbij voor rekening van afnemer. Ook eventuele restockingskosten die de fabrikant/ importeur in rekening brengt dienen door afnemer voldaan te worden. Afnemer krijgt vervolgens het aankoopbedrag (minus de verzendkosten en restockingskosten) binnen 14 dagen teruggestort.

6.6 Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat ondernemer deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

6.7 Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ondernemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van afnemer.

6.8 Indien de zaken worden bezorgd is ondernemer gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

6.9 Indien ondernemer gegevens behoeft van de afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat afnemer deze aan ondernemer ter beschikking heeft gesteld.

6.10 Indien ondernemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen.

6.11 Ondernemer is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Ondernemer is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 – Onderzoek, reclames

7.1 Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.

7.2 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel zichtbaar gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan ondernemer kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt ondernemer geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering te worden gemeld.

7.3 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

7.4 Indien een reclame door ondernemer gegrond wordt bevonden, heeft ondernemer het recht te hare keuze:

A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;

B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan ondernemer worden afgegeven;

C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

7.5 De afnemer dient in een voorkomend geval ondernemer onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

7.6 Eventuele terugzending van zaken van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Ondernemer aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door ondernemer op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin ondernemer deze zaken aan de afnemer afleverde.

Artikel 8 – Vergoedingen, prijs en kosten

8.1 De prijzen van de producten staan vermeld op de websites van de ondernemer. Deze zijn echter onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten. Alle prijzen op de websites van de ondernemer zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

8.2 Indien ondernemer met de afnemer een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de ondernemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

8.3 Ondernemer mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten en verpakkingsmateriaal.

8.4 Producten van ondernemer worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van ondernemer. Indien deze prijzen afwijken van de prijzen op de datum van totstandkoming van de overeenkomst zal de afnemer hierover voor verzending van de goederen door ondernemer worden geïnformeerd.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:

A: Vooruitbetaling (door middel van iDEAL): De goederen worden verstuurd zodra het factuurbedrag op rekening van ondernemer wordt bijgeschreven.

B: Rembours: Klant betaalt het factuurbedrag bij aflevering van de goederen aan de betreffende vervoerder.

C: Creditcard: Na ontvangst van autorisatie door de betreffende creditcard maatschappij worden de goederen verzonden.

D: Betaling van de factuurbedragen dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn. Betaling heeft plaatsgevonden zodra werkplaatsdeal.nl over het geld kan beschikken.

9.2 Niet tijdige betaling geeft ondernemer het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

9.3 In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

9.4 Indien goederen door ondernemer aan afnemer op rekening worden geleverd dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ondernemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

9.5 Alle kosten van invordering, nadat de koper in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 8% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit vastgestelde bedrag te boven gaan, te vorderen van de koper, zoals deze kunnen blijken uit de door ons overlegde nota’s van onder andere onze advocaat.

9.6 Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 8% over het te betalen factuurbedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van ondernemer op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door ondernemer geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van ondernemer totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met ondernemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

10.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht ondernemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.4 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

10.5 Voor het geval dat ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ondernemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ondernemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11 – Garantie

11.1 Ondernemer staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

11.2 Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan ondernemer verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van ondernemer zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

11.3 Indien de door ondernemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

11.4 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door ondernemer op te geven adres.

11.5 Voor zaken met een door andere dan ondernemer bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

11.6 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de aangebrachte garantiezegel is verbroken.

B: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.

C: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens ondernemer zijn verricht.

D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

E: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

F: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

G: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde media.

H: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

11.7 De onder 11.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en afnemer van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan ondernemer.

11.8 De onder 11.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering. Voor een aantal producten kunnen afwijkende garantietermijnen gelden.

Artikel 12 – Incassokosten

12.1 Is afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. Indien afnemer in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

12.2 Indien ondernemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

12.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van afnemer.

12.4 Afnemer is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

13.1 Ondernemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

A: afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

B: na het sluiten van de overeenkomst ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

C: afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

13.2 Voorts is ondernemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ondernemer op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4 Ondernemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 Ondernemer, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

14.2 Onverminderd het vorenstaande is ondernemer in ieder geval nimmer aansprakelijk:

A: wegens niet, of niet tijdige levering;

B: voor gegevens in website, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.

C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht).

D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

E: voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in ondernemers bedrijfsruimte bevinden;

F: voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

H: voor schade veroorzaakt door geleverde software;

I: voor schade ten gevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers.

14.3 Indien ondernemer in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt ondernemer slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

14.4 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is ondernemer nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

14.5 De afnemer zal ondernemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens ondernemer.

14.6 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ondernemer of haar leidinggevende ondergeschikten.

14.7 Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15 – Risico-overgang

15.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze aan afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van afnemer of van een door afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16 – Overmacht

16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ondernemer worden daaronder begrepen.

16.3 Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.5 Voor zover ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 17 – Vrijwaringen

17.1 De afnemer vrijwaart ondernemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2 Indien afnemer aan ondernemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

18.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt ondernemer zich de rechten en bevoegdheden voor die ondernemer toekomen op grond van de Auteurswet.

18.2 Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

18.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de ondernemer tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van ondernemer, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

18.4 Alle door ondernemer eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ondernemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

18.5 Ondernemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 – Geschillen

19.1 De rechter in de vestigingsplaats van ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

20.1 Op elke overeenkomst tussen ondernemer en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

21.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Arnhem.

21.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

21.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Wij wijzen u uitdrukkelijk op onze disclaimer en privacy policy. Typefouten alsmede prijswijzigingen voorbehouden.